Nákupný košík  

Žiadne produkty

Cena celkom: 0,00 €

Ceny sú s DPH

Partneri

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť www.laurashop.eu, s.r.o., IČO: 47840391, so sídlom 95102 Dolné Obdkovce 373, zapísaná v Obchodnom registri ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúcim je podnikateľ (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo právnická osoba s predmetom podnikania: "Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)" alebo konečný spotrebiteľ.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena tohto tovaru, spracovaná systémom. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na www.laurashop.eu. 

II. KÚPNA ZMLUVA

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. 

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a prevedie naňho vlastnícke právo k veci, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 

Ak má byť vec odoslaná prepravou, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním dopravcovi. Práva z prepravnej zmluvy, ktoré má kupujúci voči dopravcovi tým nie sú dotknuté.

Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Predávajúci zabalí vec obvyklým spôsobom tak, aby bola zabezpečená primeraná ochrana predmetu kúpy.

III. OCHRANA INFORMÁCIÍ A BEZPEČNOSŤ

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité iba za účelom plnenia kúpnej zmluvy, prípadne v rámci reklamačného konania a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou prostredníctvom dopravcu či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (meno, adresa, príp. dodacia adresa, číslo účtu, tel. číslo), a v súvislosti s marketingovými úkonmi predávajúceho (napr. telefonické alebo elektronické oslovovanie zákazníkov). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia objednávky a pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného alebo ústneho vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. 

IV. PREVÁDZKOVÁ DOBA

Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom e-shopu časovo neobmedzene, t. j. 24 hodín. Prípravu tovaru objednaného realizujú zamestnanci predávajúceho. 

V. CENY

V on-line e-shope sú aktuálne a platné ceny. Kupujúci môže nakupovať prostredníctvom e-shopuCeny sú uvedené s DPH. Pri určovaní konečnej ceny je jej súčasťou aj poplatok za doručenie, teda prepravu objednaného tovaru. Táto cena je pre kupujúceho konečná. 

Pokiaľ ide o akciové ceny, tieto ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar bol ponúkaný.

VI. OBJEDNÁVANIE

Kupujúci môže nakupovať tovar prostredníctvom e-shopu ako nakupujúci, pričom tovar dostane za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne vtedy, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
Kupujúcemu môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

·         platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

·         platba vopred bankovým prevodom,

·         na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

·         platba na faktúru s lehotou splatnosti (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

·         Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

IX. DODACIE PODMIENKY

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim, a to na miesto dodania uvedeného v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.

Osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci.

Tovar zasielame prepravnou službou prostredníctvom našich partnerov.
Každá objednávka je vybavovaná individuálne , budete informovaný o tovare a jeho následnom odoslaní.

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie. Dopravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť balenia, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť dopravcovi a spísať s ním škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať.

 

X. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím zásielky od pracovníka prepravnej spoločnosti skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený, tovar nepreberajte!

·         V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku (dobierky nepreberáme). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, záručný list, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu.

Ak je reklamácia opodstatnená, riešenie reklamácie sa riadi nasledovnou postupnosťou:

1. Odstránenie závady
2. Ak sa preukáže výrobná vada, tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný
3. Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2, potom predávajúci vráti peniaze kupujúcemu.


Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

XI ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou  zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

 2.  V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku (dobierky Predávajúci nepreberá). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, záručný list, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.

 3. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu.

4. Ak je reklamácia opodstatnená, riešenia reklamácie si predávajúci a kupujúci dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť:

(a)  Odstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný (o čom rozhodne Predávajúci), môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
(b)  Ak sa závada nedá odstrániť tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný
(c)  Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2, potom má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu za tovar.

5. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6. Podľa § 429 ods. 1 Obchodného zákonníka: Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Predávajúci vyhlasuje, že poskytuje záruku za akosť do prekontrolovania tovaru, maximálne však 14 dní. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim.

7. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

Záruka kvality

Laurashop.eu zasiela len overenú kvalitu. V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004 poskytujeme na každý tovar záruku 2 roky. Záruka tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 

Upozornenie

Chyby a omyly v názvoch, popisoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 Eur sú neplatné. Ponuka platí len do vypredania zásob. Údaj o produktoch na sklade je len informatívneho charakteru. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.laurashop.eu. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastane jedna z uvedených udalostí, sú si zmluvné strany povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

7. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom.

V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.laurashop.eu osobné údaje svojich zákazníkov, získané registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane osobných údajov").

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže využívať personalizované zobrazovanie a ponúkanie služieb na stránke internetového obchodu, na základe zistených informácii o používateľovi pomocou prostriedkov informačných technológií, prípadne na základe jeho správania pri využívaní internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže využívať služby na zobrazovanie a cielenie reklamy od externých dodávateľov. Získanie a spracovanie a ochrana osobných údajov je v ich kompetencii na základe platných zákonov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže využívať zasielanie marketingových ponúk na e-mailovú adresu po prihlásením sa zákazníka pre odber noviniek (môže byť tiež použité slovné spojenie "spravodaj", "newsletter", "mailing list"). Všetky dostupné osobné údaje môžu byť využité na cielené zasielanie marketingových informácií.

Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

·         - vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

·         - vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

·         - vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

·         - vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·         - vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·         vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

·         - vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

·         - vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

·         - namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820017 Bratislava 27