Nákupný košík  

Žiadne produkty

Cena celkom: 0,00 €

Ceny sú s DPH

Partneri

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zásielkového obchodu Laurashop.eu a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.laurashop.eu  a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena tohto tovaru, spracovaná systémom. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na www.laurashop.eu. 

 

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom internetového a zásielkového obchodu laurashop.eu je Ivan Krakovík, s fakturačnou a doručovacou adresou: Dolné Obdokovce 373, 951 02, IČO:45673021, DIČ:1081619957.Bankové spojenie: 4016341887, kód banky 7500 (ČSOB)

 

Záruka kvality

Laurashop.eu zasiela len overenú kvalitu. V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004 poskytujeme na každý tovar záruku 2 roky. Záruka tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 

Ceny tovaru a služieb 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%. 

 

Objednávanie tovaru 

Objednávať je možné nasledovne:- prostredníctvom internetového obchodu: www.laurashop.eu- telefonicky: 0948 46 46 43 - prostredníctvom emailu: info@laurashop.euObjednávanie cez internet je automatický prenos dát, tieto slúžia iba na príjem objednávok podľa uvedeného postupu. Nie je možné posielať touto formou oznamy, objednávky zákazníckych výhod, atď.Objednávku môže zákazník bezplatne stornovať pred jej potvrdením alebo po jej potvrdení, a to emailom na našu adresu: info@laurashop.eu alebo telefonicky na čísle 0948 46 46 43. V takomto prípade je nutné uviesť meno a priezvisko objednávajúceho, adresu a informácie o objednávke (či ide o zrušenie celej objednávky alebo len niektorého tovaru).Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku, ak z dôvodu dlhodobej nedostupnosti tovaru, v prípade, že nie sme schopní dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v našom internetovom obchode, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci si je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na jeho e-mailovú adresu alebo to riešiť telefonicky.

 

Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude doručený  Slovenskou poštou za poplatok 2,60 € (náklady za balné a poštovné budú účtované vždy len raz, v jednotnej výške bez ohľadu na veľkosť balíka).O odoslaní zásielky bude objednávateľ vopred upovedomený prostredníctvom elektronickej pošty.Tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí – dobierka (tovar zaplatí objednávateľ pri prevzatí zásielky) alebo platbou vopred na účet 4016341887, kód banky 7500 (ČSOB), variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky, v tomto prípade je cena poštovného 2,20 €.Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom prevádzkovateľa internetového obchodu. K splneniu dodávky dochádza dňom zaplatenia za objednávku zo strany zákazníka. 

 

Dodacia lehota 

Naše dodacie lehoty platia v súlade s ustanovením §13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Z. z), s tým, že spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. Štandardne dodávame tovar v lehote 2-10 pracovných dní. Naše dodacie a platobné podmienky platia pre odosielanie zásielok v rámci Slovenskej republiky. Tovar do zahraničia nedodávame. V prípade, že nevieme dodať všetok objednaný tovar naraz, hradíme poštovné pri ostatných balíkoch my. Predávajúci je viazaný svojou ponukou a ceny tovaru zostávajú rovnaké, ako sú uvedené v objednávke, aj v prípade, ak sa ceny tovarov medzičasom zmenia. 

 

Vrátenie tovaru 

V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal žiadne chyby. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Pri vrátení tovaru je potrebné zaslať späť faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe, dodací list a zároveň aj ako záručný list a je zasielaná spolu s tovarom. Výmena tovaru sa vzťahuje len na nepoškodený a ešte nepoužívaný tovar.

 

Reklamácia tovaru 

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a je úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.  

 

Ochrana osobných údajov 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci nášho zásielkového obchodu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený(á) kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že potvrdením objednávky nám dávate súhlas, aby naša spoločnosť, ako správca údajov, evidovala, spracovala alebo použila Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru a ponukových listov.Objednávateľ má právo požiadať (emailom alebo telefonicky) o ich zmenu či úpravu tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť.

 

Upozornenie

Chyby a omyly v názvoch, popisoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 Eur sú neplatné. Ponuka platí len do vypredania zásob. Údaj o produktoch na sklade je len informatívneho charakteru. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.laurashop.eu. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastane jedna z uvedených udalostí, sú si zmluvné strany povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Prevzatie zásielky a zodpovednosť za škodu

Pri prevzatí zásielky v prítomnosti doručovateľa si skontrolujte, či dodaný tovar nie je poškodený. Pokiaľ je balík poškodený a nie je k nemu priložená zápisnica o škode, prosíme, aby ste balík neprevzali. V záujme uplatnenia ďalších možných reklamácií Vás prosíme, aby ste si uchovali doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho. .Tovar je dodávaný na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba zanechá v prípade opakovaného neúspešného doručenia zákazníkovi avízo o zásielke. V prípade, že sa zásielka nachádza v depe kuriérskej spoločnosti, je možné dohodnúť jej opätovné doručenie bezplatne. V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky znáša kupujúci.